Familjen CARLSONS släktkrönika

Medeltiden

Uma och Byda

Enligt historiska källor, hade man, vid början av 1300-talet, nått till kyrksocknarna "Uma" och "Bygda" (kallad Norrbygda) med bosättningar i fasta bygdelag. Norr därom låg nybyggen spridda utefter kusten upp mot nuvarande Skellefteå älvs mynning. Man kan bedöma att Sikeå inte var något undantag utan att man växte till under 1300-talet med uppodling av marken (utveckling av fisket och byggande av kvarnar) till fasta bondebosättningar knutna till modersocknen Bygda.

Nöteborgsfreden

Enligt Dick Harrysson i ”Jarlens sekel” blev Övre Norrlands kustbygd en del av Sverige som ett resultat efter Nöteborgsfreden mellan svenskar och ryssar 1323. Det gällde att befolka området. I höjd med Bygdeå, från Kvarken och neråt var bottenviken ett svenskt hav. Men norr därom är det tveksamt om man kan beteckna dessa områden som en svensk intressesfär statsrättsligt sett. Kolonisationen som skedde var inte folklig utan mera en statlig aktivitet. Det var en utveckling som påskyndades utav statsrättsliga (Injura Regni – Rikets rättigheter), kyrkliga och av ekonomiska skäl.


Kvänerna

Men det existerade redan en fast befolkning i älvdalarna i Norra Botten. Enligt många historiska källor fanns redan ett folk på plats när svenskarna slog sig ned. Det var kvänerna; ett finskt-ugriskt folk som fanns i Bottenviken ett till tvåhundra år före svenskarna (se karta under rubriken Släktkrönika). De försörjde sig på jakt, fiske, boskapsskötsel och svedjebruk.


Svenska överhöghet

Kolonisationen av svenskarna förlöpte fredligt. ”Ett hypotetiskt ryskt överhöghetsvälde vid Bottenviken avlöstes av ett svenskt” . Det finns belägg för att östliga grupper härjade i området innan; en av dessa var Karelare. De var förmodligen länkade till Novgorods expansion i norra Skandinavien, vilka ville få kontroll över skinnhandeln och beskatta samerna.
År 1326 beviljade exempelvis påven halva sexårstionden för att ha medel att stå emot de hedniska karelarnas och ryssarnas anfall och plundringar. Året därpå 1327 fick ärkebiskopen och några storbönder från Hälsingland (se Släktkrönika, 1200-1600, Nils Fartegnsson) tillåtelse att exploatera Lule älv med angränsande områden, för odling och bebyggande, efter kungens upplåtande av landet mellan Skellefteå älv och Ule älv för kolonisering.

 

Digerdöden

Digerdöden i mitten på 1350-talet hade förödande effekter för befolkningsutvecklingen i Sverige. Det finns en beräkning i Sveriges Historia del III (2010). Man beräknar att dåvarande Sverige hade mellan 750 000 och 780 000 invånare på 1340-talet. En beräkning bedömer en minskning av befolkningen på mellan 40 och 50%. En annan uppskattning ger vid handen en minskning på två tredjedelar mellan 1350 och 1410-talet. Digerdöden utgör Sveriges i särklass största katastrof någonsin. Pesten härjade inte bara i mitten på 1350-talet. Fem stora utbrott förekom fram till och med 1410-talet. För de delar av Norrland som lydde under svenska kronan är beläggen för ödeläggelse mindre tydliga men det kan bero mer på bristen av källor än att bygderna klarade sig bättre. Eftersom pesten återkom vid flera tillfällen och kontakterna söderut bör ha varit allmän så kan även områdena runt Bygdeå ha drabbas. Pesten ansåg som en Guds straffdom så det fanns inga möjligheter att undvika denna. Kyrkans svar var bön, offergåvor och späkning inte att fly undan den. De långsiktiga effekterna av digerdöden var inte bara att befolkningen minskade utan det följde även en jordbrukskris och många ödegårdar, men även sänkta skatter och tiondet till kyrkan. Det dröjde ända till 1500-talet innan belägg finns för en större nyodlingsfas för hela riket.Medeltidsmänniskornas tankevärld
Idéhistoriska analyser har gett en världsbild inom vilka ramar som de svenska medeltidsmänniskorna tänkte och agerade. Människorna var fångade i sin övergripande världs - och samhällsuppfattning, vilken framför allt utgick ifrån religiösa termer; världen var identisk med kristenheten och dess fiender. När katolska kyrkans idéer trängt upp i Bygdeå socken under medeltiden kan man tänka att även Sikeåborna fick sin världsbild framställd på det sättet. Den världsbilden utgick ifrån att samhället för att det skulle fungera hade en på förhand fastställd ordning, den s.k. treståndsläran. Befolkningen var indelad i tre övergripande grupper. ”Bedjare”, ”Krigare” och ”Arbetare”. Var och en hade sin roll. Bedjarna dvs. prästerskapet skulle förmedla kontakterna mellan människorna och Gud. Krigarna dvs. de världsliga stormännen skulle försvara kristenheten mot dess fiender och alla andra främst bönder skulle bruka jorden och försörja befolkningen. Att göra uppror mot denna samhällsordning måste för de flesta bönder ha varit fullstädigt otänkbart. Man ställde sig inte utanför den kristna gemenskapen eller det lokala kollektivet. Ingen ställde sig frivilligt i en status av fredlöshet. Sådant samhällsupplösande och samhällsomstörtande agerande uppfattades som mentalt självmord. Det förekom ändå upplopp och uppror av bönderna under medeltiden. Forskningen anser att sådana händelser snarast riktade sig mot att återställa vad som uppfattades som korrekta, av Gud önskade, förhållanden. Det var inte ovanligt att det förekom när skatterna ansågs orimliga i samband med nödår och/eller med brutala fogdar. Människorna var idémässigt reaktionära. Att förändra något till det bättre var att sträva bakåt i historien efter den gamla goda tiden

 

Hälsingelagen

Den inleds:
“Meth lagh skal man land bygga
Hälsinge länders lagbok består av åtta balkar: Kyrkobalken, Konungsbalken, Ärvdabalken, Jordabalken, Manhelgesbalken, Köpmålabalken, Tingmålabalken och Vidboabalken. Exempel på lokala sedvänjor kan ses i vidboa- (byggninga-) balken där föreskrifter om “huru by skall skiftas, hus byggas, åker delas, diken upptagas och underhållas, kreatur vårdas, skog skiftas, jakt, djurfång och fiskar å enskilda ägor fredas”. Det visade på noggranna lagbestämmelser redan då för att skydda äganderätten. I lagen benämns sex olika kungsgårdar runt om i Hälsingland, lokaliserade i de största nejderna. I dessa kungsgårdar samlades skatteuppbörden från folket in, som sedan fraktades till Stockholm. (Hälsinglands historia,
Övre Norrlands Historia del I)
Kopia ur det enda handskrivna originalet av hälsingelagen, bevarat vid Uppsala universitet.
Se större bild
 

 

 

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se